Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Nowy Dom
dodano przez rodzina zastępcza zawodowa
2016-03-30

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową w zakresie zadań należących do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2016r.

Kim jesteśmy?

Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”

Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza obecnie 52 członków, a wśród nich 25 rodzin zastępczych (w tym osiem rodzin zawodowych, pogotowie rodzinne i dwie rodziny specjalistyczne), 1 rodzinny dom dziecka, 1 rodzina adopcyjna, 1 rodzinę kandydatów na  opiekunów. Pod naszą opieką  przebywa aktualnie  łącznie  ok. 105 dzieci w wieku od 1 roku do 25 lat. Wszyscy zamieszkujemy na terenie woj. Podkarpackiego /powiaty: dębicki, jasielski, ropczycko – sędziszowski, leski, krośnieński, strzyżowski, rzeszowski/. Dodatkowo współpracujemy i organizujemy wsparcie dla  innych rodzin zastępczymi z terenu  województwa podkarpackiego. 

W naszych rodzinach wychowują dzieci niepełnosprawne – 40 % ma orzeczenie  o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – alkoholowych, gdzie późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy). 

Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe  i intelektualne. Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych. W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy wiele ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, emerytowani nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych  i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. 

Dla kogo?:

Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych już funkcjonujących czy wychowanków z rodzin zastępczych, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, wychowawców placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, itp.) 

Sposób prowadzenia  - trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi /pedagodzy, psycholog, interwent kryzysowy, doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i rodzinami biologicznymi/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie: 

SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych). INTERAKTYWNYM - Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.  CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.  

Oferta na 2016 rok obejmuje tematy, które wydają nam się szczególnie ważne z punktu widzenia opiekunów zastępczych.

Szczegłólowa oferta w zalączniku oraz na naszej stronie internetwej www.stowarzyszenie-nowydom.pl


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...
  • Wakacje
    Robi się coraz cieplej ,wakacje coraz bliżej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowanków.Chcielibyśmy umilić im ten czas żeby...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: