Informacja o procedurze adopcji zagranicznej
2014-10-20

Zgodnie z polskim prawem, celem adopcji jest stworzenie zastępczego środowiska rodzinnego dla dziecka pozbawionego opieki swoich biologicznych rodziców.
Zasady prawne są następujące:
- adoptować można jedynie osobę niepełnoletnią;

- adopcja musi odbywać się z uwzględnieniem najlepszego interesu dziecka;

- adopcja skutkuje utworzeniem stosunku pokrewieństwa, jakie istnieje między rodzicami a dzieckiem;

- adopcja postanowiona sądownie ma trwały skutek;

- fakt adopcji jest utrzymywany w tajemnicy przed osobami trzecimi: w dokumentach dziecko  używa nazwiska rodziców adopcyjnych;
· jeśli dziecko ukończyło 13 rok życia, wymagana jest jego zgoda na adopcję;
· adopcja zagraniczna może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy jest to jedyny sposób, by zapewnić dziecku odpowiednie środowisko rodzinne.

O adopcji decyduje sąd rodzinny upewniwszy się, że procedura została wypełniona zgodnie z przepisami Konwencji Haskiej. Pośrednictwo w tej procedurze prowadzą trzy polskie ośrodki wyznaczone przez Ministra Polityki Społecznej:
1.      Publiczny Ośrodek Adopcyjny, 02 – 018 Warszawa,  ul. Nowogrodzka 75;
2.      Krajowy Ośrodek Adopcyjny, TPD, 00 – 325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6;
3.      Katolicki Ośrodek Adopcyjny, 04 – 357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196.

Wszystkie trzy ośrodki gwarantują, że procedura przysposobienia jest poprawnie wypełniana. W każdym z wymienionych ośrodków istnieje Komisja do spraw Adopcji Zagranicznych, która dokonuje kwalifikacji potencjalnych rodziców.

Polskie rodziny pragnące zaadoptować dziecko – obywatela innego kraju, powinny zwrócić się w swoim województwie do ośrodka adopcyjnego, który przygotuje rodzinę do procesu adopcyjnego oraz zgromadzi niezbędne dokumenty. Jeśli wnioskodawcy rozpoczynają procedurę adopcyjną w innym ośrodku, niż wymienione powyżej, wówczas dossier potencjalnych rodziców adopcyjnych jest przesyłane do jednego z upoważnionych warszawskich ośrodków w celu dokonania kwalifikacji. Następnie dokumentacja wnioskodawców zostaje przesłana do polskiego organu centralnego ds. adopcji zagranicznych, którego funkcję wykonuje Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Wymagane są następujące dokumenty, przetłumaczone na język urzędowy państwa pochodzenia dziecka przez tłumacza przysięgłego:
1. Wniosek do organu centralnego państwa pochodzenia dziecka o adopcję dziecka/dzieci wraz z prośbą o wpisanie wnioskodawców na tzw. listę rodzin oczekujących;
2. Odpisy aktów urodzenia przyszłych rodziców;
3. Odpis aktu małżeństwa;
4. Wyciąg z rejestru karnego (wystawiony w ciągu ostatniego 1 miesiąca);
5. Zaświadczenie o zarobkach;
6. Poświadczenie obywatelstwa;
7. Dokumentacja medyczna – poświadczenie braku przeciwwskazań medycznych;
8. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez uprawnioną instytucję;
9. Zgoda polskiego organu centralnego na dalsze postępowanie oraz na przywiezienie dziecka do kraju, wystawiona imiennie na wnioskodawcę/wnioskodawców.
 
Źródła prawa odnoszącego się do adopcji zagranicznej:
· Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm);
· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.  Nr 149, poz. 887, z  późn.  zm.);
· Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego  podpisana w Hadze 29 maja 1993, w Polsce 1 października 1995;
·   Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r.  w sprawie  listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych  państw lub  z licencjonowanymi     przez  rządy  innych państw  organizacjami lub ośrodkami  adopcyjnymi   (M.P.  z dnia 9 lutego 2012 roku,  poz. 44).

 

 

zródło:http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z dziecmi/adopcja/informacje/informacja-o-procedurze-adopcji-zagranicznej/ 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Prośba o telewizor laptop do pok pełnoletnich wychowanków gr 2 792051132

  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Mamy zepsuty piec do co i potrzebny jest nam nowy.Nowy piec chcemy kupic na pelet lub ekogroszek.Koszt pieca...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: