Konkurs grantowy
2013-06-11

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom „Najpierw Rodzina 2013”

dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Źródło pomocy finansowej: środki zebrane w ramach akcji „Góra Grosza 2012”, prowadzonej w szkołach i przedszkolach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresaci pomocy: zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wysokość pomocy: każda rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego może jednorazowo ubiegać się o grant w wysokości maksymalnie 5 000 złotych. Każda rodzina/dom w ramach konkursu może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Cele i priorytety udzielanej pomocy:

- praca z rodziną dzieci, organizacja pracy na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego lub organizacji spotkań rodzinnych i związanych z tym kosztów (dojazdy, wspólnie zorganizowany czas z rodzicami biologicznymi, rodzeństwem i innymi krewnymi);

- pomoc specjalistyczna dla dzieci (wizyty u lekarzy specjalistów, terapeutów, koszty rehabilitacji itp.).

- remont i zakup doposażenia w celu podniesienia standardu życia w rodzinach.

Czas składania wniosków: od 20 maja do 25 czerwca 2013 roku. Decyduje data stempla pocztowego: wnioski przysłane przed i po tym terminie nie będą uwzględniane. Wnioski przysłane przed ogłoszeniem konkursu muszą być zaktualizowane i napisane zgodnie z nowym formularzem wniosku. Czas rozpatrzenia wniosków: do 15 lipca

wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl , jak również każdy aplikujący otrzyma pisemną odpowiedź.

Sposób rozpatrzenia wniosków:

Wnioski są rozpatrywane przez Zarząd Towarzystwa Nasz Dom po:
- weryfikacji wniosku, według kryteriów zgodnych z celami konkursu oraz misją Towarzystwa Nasz Dom
- weryfikacji wszystkich wymaganych dokumentów
- nawiązaniu kontaktu z odpowiednim Organizatorem Pieczy Zastępczej, PCPR lub MOPS celem uzyskania opinii i uzgodnienia współpracy przy dofinansowaniu danej rodziny lub domu
- opcjonalnie: po wizycie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka upoważnionego przedstawiciela Biura Towarzystwa Nasz Dom (wydanie opinii) - odpowiedniej decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa Nasz Dom.

Zarząd Towarzystwa Nasz Dom nie będzie brał pod uwagę zasady proporcjonalności w odniesieniu do województw.

Sposób przekazania środków:
-powiadomienie na piśmie o decyzji Zarządu;
-umieszczenie na stronie internetowej listy grantobiorców;
-sporządzenie umowy na piśmie w dwóch egzemplarzach;
- wysłanie drogą pocztową i podpisanie umowy przez obie strony;
-wpłacenie kwoty na konto odbiorcy;

Sposób i terminy rozliczenia środków:  -rodzina/ dom rozlicza się według zbiorczego zestawienia wszystkich faktur i rachunków ze zrealizowanego przedsięwzięcia - sprawozdanie po realizacji (podliczenie ogólne wszystkich kosztów szczegółowych w ramach realizowanego przedsięwzięcia, opis sprawozdania finansowego w ramach jakiej umowy została zrealizowana pomoc);

- rodzina/dom sporządza sprawozdanie merytoryczne w ramach otrzymanej pomocy (opis etapów realizacji przedsięwzięcia i jego rezultatów); -terminy rozliczeń określane są indywidualnie i zamieszczone w umowach – dogodnie dla otrzymującego pomoc (po konsultacji). W przypadkach wyjątkowych możliwy jest dłuższy termin wykorzystania pomocy po uprzednim ustaleniu i akceptacji ze strony Towarzystwa Nasz Dom.

Rodzaj wniosku:
 dla rodzinnych form – wniosek nr 1, zamieszczony na stronie internetowej formularz wniosku należy wypełnić komputerowo (lub czytelnie drukowanymi literami), a następnie wydrukować, podstemplować, podpisać i wysłać pocztą do Towarzystwa Nasz Dom wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Prosimy o przeczytanie wytycznych dotyczących wypełniania wniosku pomocowego lub o kontakt telefoniczny/mailowy w razie pojawienia się pytań.

Załączniki obowiązkowe:

*Kosztorys (wycena zadania)
 *Rekomendacja Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR /MOPS/innych odnośnych władz
 *Orzeczenie o potrzebie leczenia dziecka (jeśli dotyczy).

"Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia. Towarzystwo czerpie inspiracje z korczakowskiej myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartej na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów".

Towarzystwo Nasz Dom
 Al. Zjednoczenia 34
 01-830 Warszawa
 z dopiskiem: „Najpierw Rodzina 2013”

Osoba do kontaktu: Uljana Dołyniak, 22-834-60-53 lub u.dolyniak@naszdom.org.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2017 r. -  62 536 dzieci   • 3,8% w roku - tak spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r. • 0,7% - taki spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 856 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 155 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej do 18 roku życia – 45 680 Liczba rodzin zastępczych  - 37 201 Liczba rodzinnych domów dziecka - 571   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2017) - pobierz Dane statystyczne GUS - Instytucjonalna piecza zastępcza - (za 2017)  - pobierz Dane statystyczne GUS - Rodzinna piecza zastępcza  - (za 2017)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • Kochani cudowni... NIEZNAJOMI ANIOŁOWIE❤ Wymiana dachu tuż tuż
  Bardzo prosimy o wsparcie, konieczna wymiana pokrycia dachowego ok.160m2... w maju wchodzi dekarz (poniżej wycena i zdjęcie belek), bez Waszej pomocy trudno nam...
 • WAZNE wakacje dla dzieci 11 dzieci...
  Kochani nasze dzieci marza o wyjezdzie na Kolonie nad morze lub jezioro i wyjezdzie do Energylandii  - prosze o wsparcie bo chcielibysmy ich marzenie zrealizowac....
 • Turniej piłki nożnej w Namysłowie
  25 maja 2019r.Wychowankowie Domu Dziecka z Pleszewa brali udział w turnieju piłki nożnej domów dziecka w Namysłowie. Graliśmy w grupie B Wyniki meczów...
 • Prośba o wsparcie w rehabilitacji
  Kochani bardzo prosimy o wsparcie finansowe na rehabilitację naszego najmlodszego dzieciątka. Nasz Okruszek ma juz 3 miesiace . Jest dzieciątkiem potrzebujacym...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: