Konkurs grantowy
2013-06-11

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom „Najpierw Rodzina 2013”

dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Źródło pomocy finansowej: środki zebrane w ramach akcji „Góra Grosza 2012”, prowadzonej w szkołach i przedszkolach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresaci pomocy: zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wysokość pomocy: każda rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego może jednorazowo ubiegać się o grant w wysokości maksymalnie 5 000 złotych. Każda rodzina/dom w ramach konkursu może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Cele i priorytety udzielanej pomocy:

- praca z rodziną dzieci, organizacja pracy na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego lub organizacji spotkań rodzinnych i związanych z tym kosztów (dojazdy, wspólnie zorganizowany czas z rodzicami biologicznymi, rodzeństwem i innymi krewnymi);

- pomoc specjalistyczna dla dzieci (wizyty u lekarzy specjalistów, terapeutów, koszty rehabilitacji itp.).

- remont i zakup doposażenia w celu podniesienia standardu życia w rodzinach.

Czas składania wniosków: od 20 maja do 25 czerwca 2013 roku. Decyduje data stempla pocztowego: wnioski przysłane przed i po tym terminie nie będą uwzględniane. Wnioski przysłane przed ogłoszeniem konkursu muszą być zaktualizowane i napisane zgodnie z nowym formularzem wniosku. Czas rozpatrzenia wniosków: do 15 lipca

wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl , jak również każdy aplikujący otrzyma pisemną odpowiedź.

Sposób rozpatrzenia wniosków:

Wnioski są rozpatrywane przez Zarząd Towarzystwa Nasz Dom po:
- weryfikacji wniosku, według kryteriów zgodnych z celami konkursu oraz misją Towarzystwa Nasz Dom
- weryfikacji wszystkich wymaganych dokumentów
- nawiązaniu kontaktu z odpowiednim Organizatorem Pieczy Zastępczej, PCPR lub MOPS celem uzyskania opinii i uzgodnienia współpracy przy dofinansowaniu danej rodziny lub domu
- opcjonalnie: po wizycie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka upoważnionego przedstawiciela Biura Towarzystwa Nasz Dom (wydanie opinii) - odpowiedniej decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa Nasz Dom.

Zarząd Towarzystwa Nasz Dom nie będzie brał pod uwagę zasady proporcjonalności w odniesieniu do województw.

Sposób przekazania środków:
-powiadomienie na piśmie o decyzji Zarządu;
-umieszczenie na stronie internetowej listy grantobiorców;
-sporządzenie umowy na piśmie w dwóch egzemplarzach;
- wysłanie drogą pocztową i podpisanie umowy przez obie strony;
-wpłacenie kwoty na konto odbiorcy;

Sposób i terminy rozliczenia środków:  -rodzina/ dom rozlicza się według zbiorczego zestawienia wszystkich faktur i rachunków ze zrealizowanego przedsięwzięcia - sprawozdanie po realizacji (podliczenie ogólne wszystkich kosztów szczegółowych w ramach realizowanego przedsięwzięcia, opis sprawozdania finansowego w ramach jakiej umowy została zrealizowana pomoc);

- rodzina/dom sporządza sprawozdanie merytoryczne w ramach otrzymanej pomocy (opis etapów realizacji przedsięwzięcia i jego rezultatów); -terminy rozliczeń określane są indywidualnie i zamieszczone w umowach – dogodnie dla otrzymującego pomoc (po konsultacji). W przypadkach wyjątkowych możliwy jest dłuższy termin wykorzystania pomocy po uprzednim ustaleniu i akceptacji ze strony Towarzystwa Nasz Dom.

Rodzaj wniosku:
 dla rodzinnych form – wniosek nr 1, zamieszczony na stronie internetowej formularz wniosku należy wypełnić komputerowo (lub czytelnie drukowanymi literami), a następnie wydrukować, podstemplować, podpisać i wysłać pocztą do Towarzystwa Nasz Dom wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Prosimy o przeczytanie wytycznych dotyczących wypełniania wniosku pomocowego lub o kontakt telefoniczny/mailowy w razie pojawienia się pytań.

Załączniki obowiązkowe:

*Kosztorys (wycena zadania)
 *Rekomendacja Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR /MOPS/innych odnośnych władz
 *Orzeczenie o potrzebie leczenia dziecka (jeśli dotyczy).

"Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia. Towarzystwo czerpie inspiracje z korczakowskiej myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartej na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów".

Towarzystwo Nasz Dom
 Al. Zjednoczenia 34
 01-830 Warszawa
 z dopiskiem: „Najpierw Rodzina 2013”

Osoba do kontaktu: Uljana Dołyniak, 22-834-60-53 lub u.dolyniak@naszdom.org.pl


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150...
  • Podziekowania
    Chciałabym bardzo podziekowac wszystkim ktorzy do tej pory nam pomogli i nadal pomagaja , wasza pomoc i moc jest wielka. Wspólnie realizujemy i pomagamy tym...
  • Poprosimy o pomoc
    Prosimy o pomoc w sfinansowaniu 7 dniowego wyjazdu na ferie dla naszych dzieci .Pieniazki mozna wplacac  mBank Bozena Frymarska 62 1140 2004 0000 3802 6643...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: