Konkurs: Najpierw Dziecko - ogłoszony przez Towarzystwo Nasz Dom
2015-11-12

Konkurs skierowany jest do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielane jest wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 
 
Źródło pomocy finansowej: 
Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.
 
 
Adresaci konkursu:
 • Rodzinne formy opieki zastępczej: Niezawodowe Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.
 
 
Wysokość pomocy: 
Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć jeden wniosek.
 
 
 
Cele udzielanej pomocy:
 • podtrzymywanie kontaktów i więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
 • pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty  u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
 • rozwój zainteresowań dzieci, udział w zajęciach dodatkowych.
 
 
Czas składania wniosków: 
09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).
 
 
Wyniki konkursu: 
Do 18.01.2016 r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.naszdom.org.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także mailową informację nt. statusu swojego wniosku.
 
 
Przystąpienie do konkursu:
1. Wypełnienie i wysłanie wniosku mailowo na adres: sekretariat@naszdom.org.pl (tytuł maila „Najpierw Dziecko”); 
2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR/MOPS/innych odnośnych władz;
3. Przesłanie kompletu dokumentów (2 wydrukowanych egzemplarzy wniosku, rekomendacji i załączników) do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 23 grudnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Dziecko.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do regulaminu. 
 
 
Więcej informacji:  www.towarzystwonaszdom.pl/fundusz-grantowy


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • Podziękowanie za wielkie serca.
  Kochani Aniołowie bardzo dziekujemy za kazda pomoc okazaną naszym dzieciom i naszemu domowi. Cieszymy sie z kazdego drobiazgu który nam przekazujecie. Dzieci sa...
 • 20.10 - 28 rocznica ślubu... dziękujemy za KAŻDY DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO I ZA KAŻDY DZIEŃ BYCIA Z WAMI
  Kochani ...20.10 - przypada nasza 28 rocznica ślubu... chciałoby się powiedzieć kiedy to zleciało ? ;)  a my wciąż młodzi... co prawda duchem... pełni...
 • Mikołaj w Rodzinnym Domu Dziecka
  Małymi krokami zbliża się 6 grudnia, dzień na które dzieci czekają cały rok. Nasi podopieczni dzisiaj napisali listy do Świetego Mikołaja oraz...
 • Dzieci Sodusiowej -ANGELIKA postawiła pierwsze kroki !!!
  Witajcie Kochani ! Ogromna radość , łzy szczęścia nasza Angelika stanęła sama na nóżki , zrobiła pierwsze kroki . 24 września 2018 rok o...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: