Konkurs: Najpierw Dziecko - ogłoszony przez Towarzystwo Nasz Dom
2015-11-12

Konkurs skierowany jest do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielane jest wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 
 
Źródło pomocy finansowej: 
Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.
 
 
Adresaci konkursu:
 • Rodzinne formy opieki zastępczej: Niezawodowe Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.
 
 
Wysokość pomocy: 
Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć jeden wniosek.
 
 
 
Cele udzielanej pomocy:
 • podtrzymywanie kontaktów i więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
 • pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty  u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
 • rozwój zainteresowań dzieci, udział w zajęciach dodatkowych.
 
 
Czas składania wniosków: 
09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).
 
 
Wyniki konkursu: 
Do 18.01.2016 r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.naszdom.org.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także mailową informację nt. statusu swojego wniosku.
 
 
Przystąpienie do konkursu:
1. Wypełnienie i wysłanie wniosku mailowo na adres: sekretariat@naszdom.org.pl (tytuł maila „Najpierw Dziecko”); 
2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR/MOPS/innych odnośnych władz;
3. Przesłanie kompletu dokumentów (2 wydrukowanych egzemplarzy wniosku, rekomendacji i załączników) do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 23 grudnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Dziecko.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do regulaminu. 
 
 
Więcej informacji:  www.towarzystwonaszdom.pl/fundusz-grantowy


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • Nowy Rok
  Trochę nas nie było... Święta to taki okres, kiedy staramy sie skupić na rodzinie. Nadrobić zaległości w przytualniu, wieczornych rozmowach o ważnych...
 • Podziękowanie
  W imieniu Naszym i dzieci chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za prześliczne ubrania i torby które otrzymaliśmy od Pani Karoliny z Drawska. Obiecujemy iż...
 • PODZIĘKOWANIE
  Bardzo dziękujemy Fundacji Novis Plus z Krakowa za okazaną pomoc i wsparcie.Ciociu Kasiu Kochamy Cię !!!! Dzieci z rodziny zastępczej w Szklarskiej Porębie.
 • Anioły Miłości dla WOŚP
  Wychowankowie Domu Dziecka w Pleszewie przekazali na licytację dwa drewniane Anioły "Miłości" wykonane przez dwóch wychowanków Michała...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: