Konkurs: Najpierw Dziecko - ogłoszony przez Towarzystwo Nasz Dom
2015-11-12

Konkurs skierowany jest do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielane jest wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 
 
Źródło pomocy finansowej: 
Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.
 
 
Adresaci konkursu:
 • Rodzinne formy opieki zastępczej: Niezawodowe Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.
 
 
Wysokość pomocy: 
Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć jeden wniosek.
 
 
 
Cele udzielanej pomocy:
 • podtrzymywanie kontaktów i więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
 • pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty  u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
 • rozwój zainteresowań dzieci, udział w zajęciach dodatkowych.
 
 
Czas składania wniosków: 
09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).
 
 
Wyniki konkursu: 
Do 18.01.2016 r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.naszdom.org.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także mailową informację nt. statusu swojego wniosku.
 
 
Przystąpienie do konkursu:
1. Wypełnienie i wysłanie wniosku mailowo na adres: sekretariat@naszdom.org.pl (tytuł maila „Najpierw Dziecko”); 
2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR/MOPS/innych odnośnych władz;
3. Przesłanie kompletu dokumentów (2 wydrukowanych egzemplarzy wniosku, rekomendacji i załączników) do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 23 grudnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Dziecko.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do regulaminu. 
 
 
Więcej informacji:  www.towarzystwonaszdom.pl/fundusz-grantowy


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150...
 • Plac zabaw
  I mamy wreszcie plac zabaw :). Tyle jest teraz radości...zabawa w dom i hustawki i ślizgawka i ścianka i nowa piaskownica :):) Za wszysko dziękujemy ludziom...
 • Pomóżcie -COS WAZNEGO
  Słuchajcie to co wszystko jet ponizej napisane to cała prawda -brakuje juz nam naprawde niewiele - do mebli kuchennych 25 tys  i  sprzet agd ( mamy juz płyte...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: