Piecza zastępcza w 2019 r. według informacji Rady Ministrów
2020-08-22

Według najnowszego dokumentu „Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)” nieznacznie wzrosła liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Na koniec 2019 r. w pieczą zastępczą objętych było 72 450 dzieci, w tym 60 363 poniżej 18. roku życia, co stanowi 0,97% wszystkich dzieci do 18. roku życia. 
 
 
Rodzinna piecza zastępcza:
 
W 2019 r. istniało 36 832 podmiotów rodzinnych form pieczy zastępczej, co stanowi spadek o 1.1% w stosunku do roku poprzedniego.  
 
W tym:
 • rodziny zastępcze spokrewnione – 23 221
 • rodziny zastępcze niezawodowe – 10 776
 • rodziny zastępcze zawodowe – 2167
 • rodzinne domy dziecka – 668.
   
Powstało 1537 nowych niezawodowych rodzin zastępczych, 199 zawodowych, 73 rodzinne domy dziecka i 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 
Do 2314 wzrosła liczba rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, w których podopieczni są pełnoletni i jednocześnie  którzy nie deklarują chęci przyjęcia nowych dzieci. 
 
 
Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej:
 
Ostatniego dnia grudnia 2019 r. rodzinną pieczą zastępczą objętych było 55 458 dzieci, co stanowi wzrost o 0,3% w stosunku do roku poprzedniego.
 
W tym w:
 • rodzinach zastępczych spokrewnionych – 29 868 
 • rodzinach zastępczych zawodowych – 14 287 
 • rodzinach zastępczych zawodowych – 6817
 • rodzinnych domach dziecka – 4486.
   
Na koniec 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 126 małoletnich matek.
 
W 2019 r. z rodzinnych form pieczy zastępczej do swoich rodzin naturalnych powróciło 2165 dzieci, przysposobionych zostało 1237 dzieci. 4183 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinną pieczę zastępczą, 76% z nich założyło własne gospodarstwo domowe. Aż 10 083 wychowanków w wieku 18-24 lat pozostaje pod opieką rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
 
 
 
Instytucjonalna piecza zastępcza
 
W dniu 31 grudnia 2019 roku funkcjonowało 1352 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, co stanowi wzrost o 14 w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost liczby placówek spowodowany jest wymogiem zmniejszenia liczby wychowanków do maksymalnie 14. 
 
Szczegółowy podział placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej:
 • 1139 placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym pełniące funkcje

         - socjalizacyjne – 833
         - interwencyjne – 204
         - specjalistyczno-terapeutyczne – 55
         - rodzinne – 243

 • 10 regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
 • 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne
 
Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej:
 
W dniu 31 grudnia 2019 r. instytucjonalną pieczą zastępczą objętych było 16 992 dzieci, co stanowi spadek o 59 podopiecznych w stosunku do roku ubiegłego. 
 
W tym w:
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejsca socjalizacyjne) –  13 361
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejsca interwencyjne) – 1272,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejsca specjalistyczno-terapeutyczne) – 479
 • rodzinnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1537
 • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych – 309
 • interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – 34
 
Na koniec 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 77  małoletnich matek.
 
W 2019 r. do rodzin naturalnych powróciło 1549 dzieci, 391 podopiecznych zostało przysposobionych. 2466 pełnoletnich wychowanków opuściło placówkę pieczy insytucjonalnej, 51% założyło własne gospodarstwa domowe, a aż 32% powróciło do swoich rodzin naturalnych. 2004 pełnoletnich wychowanków w wieku 18-24 pozostaje pod opieką placówek insytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 
 
W ostatnim dniu roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 1355 dzieci poniżej 7 roku życia oraz 1688 dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Powody przebywania dzieci poniżej 7 roku życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej:
 • pobyt z małoletnią matką – 107 dzieci
 • stan zdrowia – 125 dzieci
 • pobyt ze starszym rodzeństwem – 682 dzieci
 • z inny ważny powód (art. 95 ust. 2 ustawy) – 80 dzieci
 • brak wolnych miejsc w pieczy rodzinnej – 318 dzieci.
 
 
Niepełnosprawność
 
Na koniec 2019 r. pieczą zastępczą objętych było 8480 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 11,7% wszystkich podopiecznych. 6400 z nich przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
Głównymi przyczynami niepełnosprawności były:
 • niepełnosprawności umysłowe – 18%
 • choroby psychiczne – 15%
 • choroby neurologiczne – 13%
   
2994 dzieci posiada zdiagnozowane Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane pochodzą z  dokumentu pt. „Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)” - pobierz.

Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz
 

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Podziękowanie
  ❤️❤️❤️Z całego serca w imieniu własnym i dzieci chcielibyśmy podziękować Pani Lewandowskiej, która zakupiła dla Naszych dzieci wyprawki szkolne....
 • Kilka spraw naszej rodziny❤❤❤
  Kochani❤❤❤ Bardzo dziękujemy wszystkim Aniołom którzy o nas pamiętają i nas wspomagają. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni nawet za najdrobniejsza pomoc....
 • ❤ Rodzinka
  ❤Od dziś w komplecie czyli 2 +10 ❤Życie znowu nabrało tempa i kolorytu... Spacery...spacery..spacery... Miało być miło ale początek okazał się...
 • ❤❤️❤️❤️ Może nad morze a może w góry? 2+11 ❤️❤️❤️❤
  Kochani nasi Znajomi, Nieznajomi...nasze Anioły wspaniałe, marzy nam się wyjazd nad morze lub w góry z 11 naszych Promyczków. Dla nas to mega...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: