Praca socjalna z dzieckiem i rodziną - bezpłatne studia
2016-04-19

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Profesjonalne kadry- inwestycja w poprawę wykształcenia aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” przez Uniwersytet Opolski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu można podjąć studia pierwszego stopnia, licencjackie na kierunku praca socjalna na specjalności: „Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych”  i „Praca socjalna z dzieckiem i rodziną”, które rozpoczną się  w maju 2016r. Studia licencjackie przeznaczone są dla 29 osób z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego i opolskiego  i realizowane będą w ramach 6 semestrów w systemie zjazdów 2-dniowych weekendowych (sobota – niedziela).

W studiach mogą wziąć udział  wyłącznie aspiranci pracy socjalnej (zatrudnieni na cały etat lub część etatu) świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym nieposiadający wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia  12 marca 2014 r. o pom. Społ. (Dz. U. z 2015 r.poz. 163, z poźn. zm.) lub na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy pom. społ. (Dz. U. Nr 48, poz. 320).  

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy  i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy  i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na studia w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania studiów oraz na rok po ich zakończeniu.

 

Z projektu zostaną pokryte koszty:

a)       udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania się studiów znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Przy rozliczaniu kosztów podróży ROPS w Opolu będzie kierował się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu                      w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

b)      zakwaterowania uczestników - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy dojazd na studia lub powrót do miejsca zamieszkania po zajęciach byłby niemożliwy tego samego dnia. Należy przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający konieczność zapewnienia noclegu. Uzasadniony przypadek to przede wszystkim taki, kiedy uczestnik studiów dojeżdża na zajęcia za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy) oraz                    (ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji) nie ma możliwości dojazdu na studia w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu zajęć. Konieczność skorzystania          z noclegu powinna być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd  w określonym czasie nie był możliwy),

c)       materiałów dydaktycznych i podręczników -  w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne   i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,

d)      ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki   i dojazdu na studia oraz powrotu do miejsca zamieszkania,

e)       odbycia praktyk – projektodawca zapewni miejsce odbycia praktyk w miarę możliwości zamieszkania studenta, jednak gdy w szczególnych wypadkach praktyka będzie odbywać się poza miejscowością jego zamieszkania zostaną pokryte koszty dojazdu.

Osoby zainteresowane udziałem w studiach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na   nr faksu: 77/ 44 15 259. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w studiach. Zgłoszenia proszę przesłać w terminie do 29.04.2016 r.  

Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu do udziału w studiach, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. Informacje nt. studiów oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops.opole.pl . W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację  p. Agnieszką Ponikowską tel,77/ 44 15 250 wew. 20.

 

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • Pomoc dla Adrianka
  Adrianek prosi o wsparcie 1% lu darowiznę na leczenie i rehabilitację.
 • Podziękowanie dla pani Natalii B. z Poznania
  Serdecznie dziekujemy w imieniu naszych maluszków pani Natalii Bernacik z Poznania za przekazanie nam stolika z krzesełkami. Dzieci są zachwycone i już...
 • Podziękowanie dla pani Maii S-M. z Łodzi
  Dziękujemy pani Maii Sobór-Malańskiej z Łodzi za przesłanie ubranek dla naszych maluchów. Pozdrawiamy Justyna i Paweł z dziećmi
 • Wypieki z "KASIA"
  Wychowankowie Domu Dziecka w Pleszewie upiekli przepyszna szarlotkę z margaryny "Kasia". Dzieciaki uwielbiają piec placuszki, gofry i inne smakołyki! Życzymy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: