Świadczenie rodzicielskie - wsparcie dla rodziców od 2016 roku
2015-08-20

Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy do tej pory nie mogli liczyć na zasiłek macierzyński. Od roku 2016 roku studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie na dziecko.
 
 
Nowe przepisy zostały uchwalane przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 roku.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, iż z planowanych rozwiązań w 2016 roku skorzysta 124,5 tys. osób.
 
Przedmiotowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. W założeniu obejmą one jednak także tych rodziców, których dzieci przyszły na świat przed dniem 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej – 72 tygodni.
 
 
Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia mają być osoby:
  • bezrobotne,
  • studenci,
  • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych 
 
Szczegółowy krąg osób uprawnionych wymienia nowa ustawa. Zgodnie z nią świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać:
 
- matce albo ojcu dziecka;
 
- opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 
- rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 
- osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
 
 
 
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka w przypadku:
 
- skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 
- śmierci matki dziecka;
 
- porzucenia dziecka przez matkę.
 
Zarówno posiadanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, jak i prawa do skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych) pozbawi możliwości pobierania świadczenia. Jeżeli jedno z rodziców uprawnione jest do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z nich nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.
 
 
 
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego ma przysługiwać:
 
- w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 
- jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
 
 
 
Nowe przepisy dają gminom uprawnienie do przyznawania własnych dodatkowych świadczeń. Jednostki samorządowe same ustalą uprawnionych oraz zasady przyznawania świadczeń. Środki mają pochodzić z ich budżetów.
 
 
Źródło i więcej informacji: www.biznes.onet.pl


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150...
  • Ku pamięci Pani Stefanii - remont jej pomnika
    W kwietniu mija kolejna już rocznica śmierci Pani Stefanii Wróblewskiej. Pani Stefania cały dorobek swojego życia przekazała na rzecz dzieci z Domu...
  • Prosba o wsparcie
    Kochani Aniołowie duzo nam juz pomogliscie i z calego serca za wszystko dziekujemy <3. Chcielibysmy teraz wyremontowac pokoje dzieci oraz jedno pomieszczenie...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: