Zmiany w pieczy zastępczej
2023-02-01

1 lutego 2023 w życie wchodzą długo wyczekiwanie zmiany w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozwiązania umieszczone w nowelizacji ustawy pozwolą przyspieszyć proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
 
Wprowadzony zostaje zakaz tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek umieszczonych w tym samym budynku. Ich tworzenie będzie możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i zaopiniowane przez Rzecznika Praw Dziecka lub o ile ich powstanie nie zwiększy miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie. 
 
Czekają nas znaczne zmiany w procesie tworzenia rodzin zastępczych. Organizator pieczy zastępczej, który pozytywnie zakwalifikował kandydatów, powinien w ciągu 3 miesiący od złożenia przez nich wniosku zorganizować szkolenie. Dotychczas czekano aż zbierze się większa liczba kandydatów. 
 
Częściowo zniesiono też rejonizacje pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą podpisywać umowy na prowadzenie pieczy zastępczej z powiatem niebędącym ich miejscem zamieszkania. Powiat, na terenie którego umieszczona jest rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka, może odmówić przejęcia dziecka z innego powiatu jedynie w sytuacji, gdy liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej spoza powiatu przekroczyła 25%. Takie rozwiązanie pozwoli na zniesienie praktyki blokowania wolnych miejsc.
 
Organizator pieczy zastępczej na wniosek niezawodowej rodziny zastępczej, która spełnia warunki wyznaczone dla rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka, jest zobowiązany do podpisania z rodziną umowy w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku. Zwiększono wynagrodzenia dla prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka wzrosło z min. 2168,76 zł do min. 4100 zł, w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z min. 2819,39 zł do min. 5084 zł.
 
Polepszeniu ulega sytuacja dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, szczególnie dzieci usamodzielniających się. Dzieci, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą pozostać w pieczy zastępczej do 25 r. ż. Do tej pory taką możliwość miały tylko dzieci, które kontynuują naukę. W szczególnych przypadkach, za zgodą powiatu, osoba, która opuściła pieczę po 18 r. ż. ma możliwość jednokrotnego powrotu do pieczy zastępczej, o ile uczy się lub posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To szansa dla podopiecznych, którzy zbyt szybko podjęli decyzję o opuszczeniu pieczy i rozpoczęciu samodzielnego życia. Zniesiono również kryterium dochodowe 1200 zł obowiązujące przy przyznaniu pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie. 
 
Powstanie centralny rejestr pieczy zastępczej, a w nim siedem wykazów gromadzących dane dotyczące pieczy zastępczej ze wszystkich powiatów: dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób usamodzielnionych, kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, osób posiadających pozytywną lub negatywną wstępną kwalifikację, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek instytucjonalnych. Wykazy rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek instytucjonalnych będą gromadzić m.in. informacje o liczbie dzieci w tychże, a także maksymalnej liczbie podopiecznych, która może zostać w nich umieszczona – powstaje więc baza wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. Z centralnego rejestru pieczy zastępczej będą korzystać sądy i inne instytucje. 
 
Zmiany czekają również ośrodki adopcyjne. Będą one otwarte co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz przynajmniej w jedną sobotę w miesiącu. Ośrodek adopcyjny będzie zobowiązany przeprowadzić wstępną ocenę oraz w przypadku pozytywnej oceny umożliwić rozpoczęcie szkolenia terminie do czterech miesięcy od złożenia wniosku
 
Wprowadzona nowelizacja przyczyni się do deinstytucjonalizacj pieczy zastępczej w Polsce, ułatwi proces adopcji krajowej, a także poprawi sytuację dzieci, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
 
 
Obowiązująca treść ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. - pobierz


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Pomożecie ?
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • ząbki Amelki
  Szefowa miała dawno umówiony termin na konsultację stomatologiczną ale wczoraj okazało się, że nie możemy...
 • Wyrazy wdzięczności dla Pani Joli :)
  Ślemy serdeczne podziękowania po raz kolejny za okazaną pomoc w zrealizowaniu naszych marzeń dla Pani Koli, która Nas regularnie wspiera !! Dziękujemy...
 • ❤️ 1,5% na dom dla Dzieci i rehabilitację
  Kochani, rozpoczyna się ten czas kiedy 1,5% robi wrażenie i to ogromne wrażenie... w tym roku ponownie prosimy o oddanie na naszą rodzinkę tak ważnego 1,5%......

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: