Podziel się kawałkiem szczęścia - Wyposażenie i remonty dla zarejestrowanych Placówek
2019-01-10

 
Dzięki akcji „Podziel się kawałkiem szczęścia” marki Kasia przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia do domów dziecka i rodzin zastępczych w całej Polsce trafiło 2000 pysznych czekoladowych ciast. Ponad 3300 podopiecznych domów zarejestrowanych na Portalu spróbowało czekoladowych pyszności. Teraz Kasia przekazuje pałeczkę dzieciom, aby własnoręcznie przygotowały swoje ciasto. 
 
Ogólnopolski Portal Domów Dziecka DomyDziecka.org wspólnie z Kasią zapraszają do udziału w kolejnym etapie „Podziel się kawałkiem szczęścia”, którego celem jest wyremontowanie pomieszczeń kuchennych w domach dziecka oraz wyposażenia Domów Dziecka i Placówek Rodzinnych w sprzęt AGD.
 
Mimo wdrażanych programów usamodzielnienia, młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze, nadal spotyka się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Umiejętności i wiedza, jakie nabywa się od wczesnych lat, podpatrując mamę w kuchni, są nie do przecenienia. 
 
Myślą przewodnią akcji jest chęć stworzenia przestrzeni umożliwiającej dzieciom  praktyczną nauki gotowania. Chcemy, by zachęcone odmienionymi kuchniami oraz zestawem nowych sprzętów, ułatwiających przyrządzanie potraw, zapałały pragnieniem odkrywania świata smaków. By wizja siebie w roli szefa kuchni nie pojawiała się sporadycznie, ale mogła spokojnie dojrzeć pod czujnym okiem wychowawców.  
 
Akcja skierowana jest do placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, niezawodowych rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych i niezawodowych rodzin zastępczych zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org, których pełne zgłoszenie zostało przesłane do dnia 06.12.2018, a ich konto pozostaje aktywne. 
 
Poszczególne typy placówek mogą ubiegać się o:
 • Placówki Rodzinne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze, zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, niezawodowe rodziny zastępcze  – zaopatrzenie w mały sprzęt AGD i wyposażenie kuchenne.
 • Domy Dziecka
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego – zaopatrzenie w mały sprzęt AGD i wyposażenie kuchenne oraz/lub remont pomieszczenia kuchennego użytkowanego przez podopiecznych. 
 
 
Aby wziąć udział w akcji należy przesłać:
 
1. Wniosek Podziel się kawałkiem szczęścia
 
2. Oświadczenie (tylko Placówki Rodzinne)
 
3. Dokument, potwierdzający prowadzenie pieczy zastępczej (tylko Placówki Rodzinne)
 
4. Minimum 4 zdjęcia pomieszczenia kuchennego, o którego remont wnioskuje Dom Dziecka.
 
 
Całość dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
 
Portal DomyDziecka.org
ul. Szewska 20/4
31-009 Kraków
dopisek "Podziel się kawałkiem szczęścia"
 
Termin zbierania zgłoszeń mija 25 stycznia 2019 r. Liczy się data wpłynięcia wniosku. 
 
Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowe mogą zostać odrzucone. 
 
Lista laureatów zostanie ogłoszona do 25 lutego 2019 r. na stronie www.DomyDziecka.org. 
 
Realizacja wsparcia odbywać się będzie od 1 marca do 8 kwietnia 2019 r.
 

 

Harmonogram akcji „Podziel się kawałkiem szczęścia”

10.01.2019 – 25.01. 2019

Zbiórka zgłoszeń.

Za datę otrzymania wniosku uznaje się datę wpłynięcia wniosku na adres: Portal DomyDziecka.org, ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, dop. Podziel się kawałkiem szczęścia. Termin  zbierania zgłoszeń mija 25 stycznia 2019 r. Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowe mogą zostać odrzucone.

 28.01.2019 – 08.02.2019

Punktowa ocena wniosków.

Oceny dokonuje trzyosobowa komisja składającą się z przedstawiciela Portalu DomyDziecka.org, przedstawiciela wskazanego przez fundatora oraz przedstawiciela placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski oceniane są anonimowo. Przyznanie każdej z pozycji proponowanego wyposażenia rozpatrywane jest oddzielnie na podstawie uzasadnienia.

25.02.2019

Ogłoszenie zwycięzców konkursu.

Zwycięzcami konkursu są Uczestnicy, którym przyznano największą ilość punktów.

Remont kuchni jest finansowany w min. dwóch Domach Dziecka z największą liczbą głosów.
Mały sprzęt AGD i wyposażenie kuchenne otrzymują Uczestnicy, którym przyznana zostanie największa ilość punktów, w liczbie uzależnionej od puli konkursu – kolejność do wyczerpania środków.

01.03.2019-23.03.2019

Zakup i przekazanie w formie darowizny.

Zamówienie oraz opłacenie kosztów zakupu oraz dostarczenia wykonywane jest przez Zespół Portalu w porozumieniu z Uczestnikiem. Przekazanie odbywa się w formie darowizny rzeczowej. W ciągu 7 dni od otrzymania całości przydzielonego wyposażenia, placówka zobowiązana jest dostarczyć listownie potwierdzenie jego otrzymania.

01.03.2019-08.04.2019

Remont kuchni.

Zakupu materiałów budowlanych, mebli, wyposażenia dokonuje Zespół Portalu w porozumieniu z Uczestnikiem i odpowiada za dostarczenie je do Uczestnika. Zamówienia usługi remontowej/montażowej na koszt Portalu dokonuje Uczestnik, po wstępnym porozumieniu się z Zespołem Portalu i wykonawcą.  Koszt każdej z wyszczególnionych we wniosku pozycji może przekroczyć o 10% koszt szacowany. W wypadku przekroczenia limitu 10%,  a środki w puli zostały wyczerpane, Uczestnik musi pokryć przekroczony koszt samodzielnie lub, jeżeli to możliwe, zdecydować się na inny produkt/usługę.

W ciągu 7 dni od otrzymania całości wyposażenia z listy i zakończenia remontu placówka zobowiązana jest dostarczyć listownie potwierdzenie otrzymania oraz minimum 4 zdjęcia przedstawiające wyremontowaną kuchnię.

08.04.2019

Ostateczny termin zakończenia remontu.

01.03.2019 – 08.04.2020

Wizytacja

W trakcie oraz przez rok po zakończeniu remontu jest możliwość wizytacji Placówki przez Fundatora oraz Zespół Portalu. Zdjęcia kuchni przed i po remoncie (bez wizerunku dzieci) mogą zostać opublikowane.

 

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapozanie się z regulaminem.
 
Na dodatkowe pytania odpowie Paulina Chojnacka, tel. 724 124 641, akcja@domydziecka.org
 
 
Dokumenty:
 
Regulamin - pobierz
 
Wniosek 
- wersja Word doc - pobierz
- wersja Open xml - pobierz
- wersja pdf (do wglądu) - pobierz
 
Oświadczenie - pobierz
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • 3 tydzień 2019 ;-)
  Tydzień szybko nam zleciał, w naszej rodzinie to wogóle czas bardzo szybko ucieka. U nas jak zawsze intensywnie, w poniedziałek rechabilitacja, poźniej...
 • Pomoc dla Adrianka
  Adrianek prosi o wsparcie 1% lu darowiznę na leczenie i rehabilitację.
 • Podziękowanie dla pani Natalii B. z Poznania
  Serdecznie dziekujemy w imieniu naszych maluszków pani Natalii Bernacik z Poznania za przekazanie nam stolika z krzesełkami. Dzieci są zachwycone i już...
 • Podziękowanie dla pani Maii S-M. z Łodzi
  Dziękujemy pani Maii Sobór-Malańskiej z Łodzi za przesłanie ubranek dla naszych maluchów. Pozdrawiamy Justyna i Paweł z dziećmi

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: