Statystyki oraz dokumenty do pobrania

Statystyki: 31 grudnia 2016 r.
 
Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517
 
Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115
 
Liczba rodzin zastępczych  - 38 213
 
Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150
 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz


Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz


Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz


Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz


Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz


Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz


Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz


Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz


Prezentacja dotycząca ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz
 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zestawienia z poprzednich lat:

Dane statystyczne rok 2016

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2016 r.) – 56 150
 
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2016 r.) – 17 514 (w ciągu roku 25 214)
 
 
Pod koniec 2016 r. funkcjonowało 1126 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1 115 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 8 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
 
Wśród tych pierwszych działało:
240 placówek rodzinnych, 673 socjalizacyjnych, 42 interwencyjnych, 25 specjalistyczno-terapeutycznych oraz 135 placówek łączących zadania. 
Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 19 400, w tym,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 19 088.
 
Pod koniec roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 17 514 wychowanków (25 214 w ciągu roku).
 
 
Liczba wychowanków w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
kształtowała się następująco:
• typ rodzinny – 1 688 (1998 w ciągu roku),
• typ socjalizacyjny – 11 881 (16 272 w ciągu roku),
• typ interwencyjny – 604 (1 759 w ciągu roku),
• typ specjalistyczno-terapeutyczny – 329 (454 w ciągu roku),
• łącząca zadania – 2 741 (4 312 w ciągu roku)
 
 
 
Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według wieku:
• do 1 r. ż. – 164
• 1-3 r. ż. – 548
• 4-6 r. ż. – 907
• 7-9 r. ż. – 1643 
• 10-13 r. ż. – 3834
• 14-17 r. ż. – 8201
• pełnoletni uczący się – 1946
 
W końcu 2015 r. funkcjonowało:
37 687 rodzin zastępczych
 
    rodziny spokrewnione – 64,5% ogółu,  
    rodziny niezawodowe – 30% 
    rodziny zawodowe – 5,5%. 
 
526 rodzinnych domów dziecka.
 
 
 
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 46 223 dzieciom do 18 roku życia oraz 9 927 dzieciom w wieku 18-24 lat.
 

Instytucjonalna Piecza Zastępcza w 2016 r. 

 
Liczba placówek: 
 
OGÓŁEM - 1126
 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1115
 
    Socjalizacyjne - 673
    Rodzinne - 240
    Interwencyjne - 42
    Specjalistyczno-terapeutyczne - 25
    Łączące zadania - 135
 
Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne - 8
Interwencyjne ośrodki preadopcyjne - 3
 
 
 
Liczba wychowanków: 
 
OGÓŁEM – 17 514 
 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17 243
W tym: 
 
    Socjalizacyjnych – 11 881
    Rodzinnych - 1688
    Interwencyjnych - 604
    Specjalistyczno-terapeutycznych - 329
    Łączące zadania - 2741
 
W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych - 219
W interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 52
 
 
 

Rodzinna Piecza Zastępcza w 2016 r. 

 
Liczba rodzin:
 
OGÓŁEM – 38 213
 
Rodziny zastępcze – 37 687 
W tym:  
 
    Spokrewnione - 24 318
    Niezawodowe - 11 311
    Zawodowe - 1 279
    Zawodowe specjalistyczne - 245
    Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 534
 
Rodzinne domy dziecka - 526
 
 
Liczba dzieci poniżej 18 roku życia w rodzinnej pieczy zastępczej:
 
OGÓŁEM – 46 223
 
W rodzinach zastępczych – 43 185
 
    Spokrewnione – 25 559
    Niezawodowe – 11 800
    Zawodowe - 3 821
    Zawodowe specjalistyczne - 464
    Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 1 541
 
Rodzinne domy dziecka – 3 038

 

 

Dane statystyczne rok 2015

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2014) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2013) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2012) - pobierz

Dane statystyczne GUS (za 2013) - pobierz
Dane statystyczne GUS (lata 2005 - 2011) - pobierz

 
Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2015 r.) – 57 766
 
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2015 r.) – 18 876 (w ciągu roku 26 655)
 
 
Pod koniec 2015 r. funkcjonowało 1 086 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1 078 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 6 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 2 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
 
Wśród tych pierwszych działało:
228 placówek rodzinnych, 667 socjalizacyjnych, 45 interwencyjnych, 17 specjalistycznoterapeutycznych oraz 121 placówek łączących zadania. Placówki te łączą działania socjalizacyjne (w 121 placówkach), interwencyjne (w 117 placówkach) oraz specjalistyczno-terapeutyczne (w 16 placówkach).
Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 19 624, w tym,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 19 383.
 
Pod koniec roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 18 655 wychowanków (26 299 w ciągu roku).
 
 
Liczba wychowanków w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
kształtowała się następująco:
typ rodzinny – 1 782 (2 049 w ciągu roku),
typ socjalizacyjny – 12 946 (17 290 w ciągu roku),
typ interwencyjny – 751 (2 032 w ciągu roku),
typ specjalistyczno-terapeutyczny – 259 (360 w ciągu roku),
łącząca zadania – 2 917 (4 568 w ciągu roku): – część socjalizacyjna 2 211 , część interwencyjna 595, część specjalistyczno-terapeutyczna 111.
 
 
 
Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według wieku:
do 1 r. ż. – 223
1-3 r. ż. – 689
4-6 r. ż. – 1055 
7-9 r. ż. – 1713 
10-13 r. ż. – 4273 
14-17 r. ż. – 8835 
pełnoletni uczący się – 1867 
 
W końcu 2015 r. funkcjonowało
38 203 rodzin zastępczych
 • rodziny spokrewnione – 64,6% ogółu,  
 • rodziny niezawodowe – 30,1% 
 • rodziny zawodowe – 5,3%. 

484 rodzinnych domów dziecka.

 

 
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 47 489 dzieci do 18 roku
życia oraz 9 277 dzieci w wieku 18-24 
 
Instytucjonalna Piecza Zastępcza w 2015 r. 
 
Liczba placówek: 
 
OGÓŁEM - 1086
 
Placówki Opiekuńczo wychowawcze - 1078
 • Socjalizacyjne - 667 
 • Rodzinne - 228
 • Interwencyjne - 45
 • Specjalistyczno-terapeutyczne - 17
 • Łączące zadania - 121 
Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne - 6
Interwencyjne ośrodki preadopcyjne -
 
 
 
Liczba wychowanków: 
 
OGÓŁEM - 18 876 
 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 18 655
W tym:
 • Socjalizacyjnych - 12 946
 • Rodzinnych - 1782
 • Interwencyjnych - 751
 • Specjalistyczno-terapeutycznych - 259
 • Łączące zadania - 2917
W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych - 178
W Interencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 43
 
 
 
Rodzinna Piecza Zastępcza w 2015 r. 
 
Liczba rodzin:
 
OGÓŁEM - 38 687
 
Rodziny zastępcze - 38 203 
W tym:
 • Spokrewnione - 24 681
 • Niezawodowe - 11 499
 • Zawodowe - 1 222
 • Zawodowe specjalistyczne - 248
 • Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 533
Rodzinne domy dziecka - 484 
 
 
Liczba dzieci poniżej 18 roku życia w rodzinnej pieczy zastępczej:
 
OGÓŁEM - 47 489 
 
W rodzinach zastępczych - 44 580
 • Spokrewnione - 26 325
 • Niezawodowe - 12 346
 • Zawodowe - 3 766
 • Zawodowe specjalistyczne - 492
 • Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 1 651
Rodzinne domy dziecka - 2 909
 
 

 

 

Zestawienia z poprzednich lat:

 

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2014r.) - 57422
 
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2014r.) - 19229 
 
Pod koniec 2014 r. funkcjonowało 1 067 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego
1 059 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 6 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 2 ośrodki preadopcyjne.
 
Wśród tych pierwszych działało:
238 placówek rodzinnych, 630 socjalizacyjnych, 45 interwencyjnych, 17 specjalistycznoterapeutycznych
oraz 129 placówek łączących zadania. Placówki te łączą działania socjalizacyjne
(w 129 placówkach), interwencyjne (w 106 placówkach) oraz specjalistyczno-terapeutyczne (w 19
placówkach). Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 19,6 tys., w tym,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 19,4 tys.
 
Liczba wychowanków w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
kształtowała się następująco:
 • typ rodzinny – 1,9 tys. (2,1 tys. w ciągu roku),
 • typ socjalizacyjny – 13,0 tys. (17,3 tys. w ciągu roku),
 • typ interwencyjny – 0,8 tys. (2,2 tys. w ciągu roku),
 • typ specjalistyczno-terapeutyczny – 0,3 tys. (0,3 tys. w ciągu roku),
 • łącząca zadania – 3,1 tys. (4,8 tys. w ciągu roku):– część socjalizacyjna 2,3 tys. (3,3 tys. w ciągu roku),– część interwencyjna 0,6 tys. (1,3 tys. w ciągu roku),– część specjalistyczno-terapeutyczna 0,1 tys. (0,2 tys. w ciągu roku)
 
 
W końcu 2014 r. funkcjonowało
 • 38,7 tys. rodzin zastępczych
 • 395 rodzinnych domów dziecka.
Rodziny Zastępcze stanowią:
rodziny spokrewnione – 64,6% ogółu,  
rodziny niezawodowe – 30,2% 
rodziny zawodowe – 5,2%. 
 
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 49,0 tys. dzieci do 18 roku
życia oraz 8,4 tys. dzieci w wieku 18-24 
 
Instytucjonalna Piecza zastępcza w 2014r. 
 
Liczba Placówek: 
 
OGÓŁEM-1067
Placówki Opiekuńczo wychowawcze-1059
Socjalizacyjne-630 
Rodzinne-238
Interwencyjne-45
Specjalistyczno-terapeutyczne-17
Łączące zadania-129 
Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne-6
Interencyjne ośrodki preadopcyjne-
 
Liczba wychowanków:
 
OGÓŁEM- 19229 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych-19045
Socjalizacyjnych-12982
Rodzinnych-1856
Interwencyjnych-840
Specjalistyczno-terapeutycznych-251
Łączące zadania-3116 
W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych-147
W Interencyjnych ośrodkach preadopcyjnych-37
 
 
Rodzinna piecza zastępcza według typu w  2014r. 
 
OGÓŁEM-39046 
 
Liczba poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem typu: 
 
Rodziny zastępcze- 38 651 
Spokrewnione- 24 975
Niezawodowe- 11 675
Zawodowe- 1 043
Zawodowe specjalistyczne- 254
Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego- 554
Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze- 150
Rodzinne domy dziecka- 395 
 
 
Liczba dzieci poniżej 18 roku życia w rodzinnej pieczy zastępczej:
 
OGÓŁEM-49001 
 
W rodzinach zastępczych- 46 581
Spokrewnione- 27 154 
Niezawodowe- 13 064
Zawodowe- 3 048 
Zawodowe specjalistyczne- 505
Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego- 1 877 
Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze- 573
Rodzinne domy dziecka- 2 420

 

 

Na koniec 2012 r. funkcjonowało 918 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

515 socjalizacyjnych,
267 typu rodzinnego,
123 placówki interwencyjne
13 placówek specjalistyczno-terapeutycznych (wcześniej wielofunkcyjnych).
 

Liczba dzieci przebywających w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych:
1) w placówkach rodzinnych – 2232,
2) w socjalizacyjnych – 15967,
3) w interwencyjnych – 2217,
4) w specjalistyczno-terapeutycznych (wcześniej wielofunkcyjnych) – 109.Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2005 – 2012

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych
2005 - 46261
2006 - 46831
2007 - 48488
2008 - 48450
2009 - 48111
2010 - 47981
2011 - 47907
2012 - 33769


Liczba dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych
2005 - 9219
2006 - 9661
2007 - 10198
2008 - 10143
2009 - 9852
2010 - 9809
2011 - 9763
2012 - 16383 

Liczba dzieci w rodzinnych domach dziecka
2012 - 1476

 

 

Zestawienia za lata 2004-2011 -pobierz

Dane na koniec 2011 r. wg sprawozdania MPiPS-03.

Na koniec 2011 r. funkcjonowały 594 placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez powiaty, w tym:
223 placówki rodzinne,
190 socjalizacyjnych,
23 placówki interwencyjne
158 placówek wielofunkcyjnych.

Placówki te dysponowały 16.111 miejscami,w tym:
1) w placówkach rodzinnych – 1.563,
2) w socjalizacyjnych – 6.436,
3) w interwencyjnych – 487,
4) w wielofunkcyjnych – 7.625.

Umieszczanie dzieci w placówkach następowało dopiero gdy niemożliwe było zapewnienie innych form opieki, w tym umieszczenie w rodzinach zastępczych.
Spośród rodzin zastępczych można wyróżnić:rodziny spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia rodzinnego.

Według stanu na koniec 2011 r. w 44.574 rodzinach zastępczych wychowywało się 67.314 dzieci,w tym: w 36.642 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem wychowywało się 47.843 dzieci.

 

 

 

 

Archiwalne dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych  (stan na I półrocze 2011)   -  pobierz

 

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2000 – I poł. 2011

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem - 44561
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem - 8796                        
Liczba dzieci w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych - 7432   

 

Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych z podziałem na poszczególne typy:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego - 33
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego - 281
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego - 283
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu wielofunkcyjnego - 183

 

Liczba dzieci przebywających w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego - 1236
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego -2311
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego - 9539
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu wielofunkcyjnego - 11063

 

Zestawienie liczby dzieci objętych opieką w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W roku 2000:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 150
liczba dzieci objętych opieką - 1 246

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 59
liczba dzieci objętych opieką - 3 836

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 360
liczba dzieci objętych opieką - 18 196

Ogółem liczba placówek - 569
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 23 278


W roku 2001:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 171
liczba dzieci objętych opieką - 1 286

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 62
liczba dzieci objętych opieką - 5 337

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 371
liczba dzieci objętych opieką - 19 744

Ogółem liczba placówek - 604
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 26 367W roku 2002:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 197

liczba dzieci objętych opieką - 1 590
- placówki interwencyjne
liczba placówek - 63
liczba dzieci objętych opieką - 7 383

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 380
liczba dzieci objętych opieką - 21 021

Ogółem liczba placówek - 640
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 29 994


W roku 2003:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 248
liczba dzieci objętych opieką - 1 810

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 67
liczba dzieci objętych opieką - 7 708

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 377
liczba dzieci objętych opieką - 20 915

Ogółem liczba placówek - 692
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 30 433


W roku 2004:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 269
liczba dzieci objętych opieką - 2 177

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 76
liczba dzieci objętych opieką - 7 689

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 380
liczba dzieci objętych opieką - 21 753

Ogółem liczba placówek - 725
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 31 619


W roku 2005:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 267
liczba dzieci objętych opieką - 2 252

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 55
liczba dzieci objętych opieką - 4 157

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 301
liczba dzieci objętych opieką - 16 527

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 102
liczba dzieci objętych opieką - 7 736

Ogółem liczba placówek - 725
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 30 672


W roku 2006:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 263
liczba dzieci objętych opieką - 2 187

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 52
liczba dzieci objętych opieką - 5 001

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 283
liczba dzieci objętych opieką - 13 951

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 129
liczba dzieci objętych opieką - 9 238

Ogółem liczba placówek - 727
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 30 377


W roku 2007:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 274
liczba dzieci objętych opieką - 2 261

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 44
liczba dzieci objętych opieką - 4 619

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 263
liczba dzieci objętych opieką - 12 505

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 154
liczba dzieci objętych opieką - 12 234

Ogółem liczba placówek - 735
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 31 619


W roku 2008:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 279
liczba dzieci objętych opieką - 2 226

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 37
liczba dzieci objętych opieką - 2 955

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 259
liczba dzieci objętych opieką - 11 343

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 166
liczba dzieci objętych opieką - 1 329

Ogółem liczba placówek - 741
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 39 815


W roku 2009:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 267
liczba dzieci objętych opieką - 2 242

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 38
liczba dzieci objętych opieką - 2 628

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 268
liczba dzieci objętych opieką - 11 106

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 259
liczba dzieci objętych opieką - 13 736

Ogółem liczba placówek - 832
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 29 712

Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych 19517


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • 3 tydzień 2019 ;-)
  Tydzień szybko nam zleciał, w naszej rodzinie to wogóle czas bardzo szybko ucieka. U nas jak zawsze intensywnie, w poniedziałek rechabilitacja, poźniej...
 • Pomoc dla Adrianka
  Adrianek prosi o wsparcie 1% lu darowiznę na leczenie i rehabilitację.
 • Podziękowanie dla pani Natalii B. z Poznania
  Serdecznie dziekujemy w imieniu naszych maluszków pani Natalii Bernacik z Poznania za przekazanie nam stolika z krzesełkami. Dzieci są zachwycone i już...
 • Podziękowanie dla pani Maii S-M. z Łodzi
  Dziękujemy pani Maii Sobór-Malańskiej z Łodzi za przesłanie ubranek dla naszych maluchów. Pozdrawiamy Justyna i Paweł z dziećmi

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: