Statystyki oraz dokumenty do pobrania

Statystyki: 31 grudnia 2016 r.
 
Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517
 
Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115
 
Liczba rodzin zastępczych  - 38 213
 
Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150
 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz


Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz


Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz


Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz


Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz


Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz


Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz


Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz


Prezentacja dotycząca ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz
 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zestawienia z poprzednich lat:

Dane statystyczne rok 2016

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2016 r.) – 56 150
 
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2016 r.) – 17 514 (w ciągu roku 25 214)
 
 
Pod koniec 2016 r. funkcjonowało 1126 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1 115 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 8 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
 
Wśród tych pierwszych działało:
240 placówek rodzinnych, 673 socjalizacyjnych, 42 interwencyjnych, 25 specjalistyczno-terapeutycznych oraz 135 placówek łączących zadania. 
Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 19 400, w tym,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 19 088.
 
Pod koniec roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 17 514 wychowanków (25 214 w ciągu roku).
 
 
Liczba wychowanków w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
kształtowała się następująco:
• typ rodzinny – 1 688 (1998 w ciągu roku),
• typ socjalizacyjny – 11 881 (16 272 w ciągu roku),
• typ interwencyjny – 604 (1 759 w ciągu roku),
• typ specjalistyczno-terapeutyczny – 329 (454 w ciągu roku),
• łącząca zadania – 2 741 (4 312 w ciągu roku)
 
 
 
Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według wieku:
• do 1 r. ż. – 164
• 1-3 r. ż. – 548
• 4-6 r. ż. – 907
• 7-9 r. ż. – 1643 
• 10-13 r. ż. – 3834
• 14-17 r. ż. – 8201
• pełnoletni uczący się – 1946
 
W końcu 2015 r. funkcjonowało:
37 687 rodzin zastępczych
 
    rodziny spokrewnione – 64,5% ogółu,  
    rodziny niezawodowe – 30% 
    rodziny zawodowe – 5,5%. 
 
526 rodzinnych domów dziecka.
 
 
 
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 46 223 dzieciom do 18 roku życia oraz 9 927 dzieciom w wieku 18-24 lat.
 

Instytucjonalna Piecza Zastępcza w 2016 r. 

 
Liczba placówek: 
 
OGÓŁEM - 1126
 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1115
 
    Socjalizacyjne - 673
    Rodzinne - 240
    Interwencyjne - 42
    Specjalistyczno-terapeutyczne - 25
    Łączące zadania - 135
 
Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne - 8
Interwencyjne ośrodki preadopcyjne - 3
 
 
 
Liczba wychowanków: 
 
OGÓŁEM – 17 514 
 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17 243
W tym: 
 
    Socjalizacyjnych – 11 881
    Rodzinnych - 1688
    Interwencyjnych - 604
    Specjalistyczno-terapeutycznych - 329
    Łączące zadania - 2741
 
W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych - 219
W interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 52
 
 
 

Rodzinna Piecza Zastępcza w 2016 r. 

 
Liczba rodzin:
 
OGÓŁEM – 38 213
 
Rodziny zastępcze – 37 687 
W tym:  
 
    Spokrewnione - 24 318
    Niezawodowe - 11 311
    Zawodowe - 1 279
    Zawodowe specjalistyczne - 245
    Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 534
 
Rodzinne domy dziecka - 526
 
 
Liczba dzieci poniżej 18 roku życia w rodzinnej pieczy zastępczej:
 
OGÓŁEM – 46 223
 
W rodzinach zastępczych – 43 185
 
    Spokrewnione – 25 559
    Niezawodowe – 11 800
    Zawodowe - 3 821
    Zawodowe specjalistyczne - 464
    Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 1 541
 
Rodzinne domy dziecka – 3 038

 

 

Dane statystyczne rok 2015

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2014) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2013) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2012) - pobierz

Dane statystyczne GUS (za 2013) - pobierz
Dane statystyczne GUS (lata 2005 - 2011) - pobierz

 
Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2015 r.) – 57 766
 
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2015 r.) – 18 876 (w ciągu roku 26 655)
 
 
Pod koniec 2015 r. funkcjonowało 1 086 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1 078 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 6 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 2 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
 
Wśród tych pierwszych działało:
228 placówek rodzinnych, 667 socjalizacyjnych, 45 interwencyjnych, 17 specjalistycznoterapeutycznych oraz 121 placówek łączących zadania. Placówki te łączą działania socjalizacyjne (w 121 placówkach), interwencyjne (w 117 placówkach) oraz specjalistyczno-terapeutyczne (w 16 placówkach).
Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 19 624, w tym,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 19 383.
 
Pod koniec roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 18 655 wychowanków (26 299 w ciągu roku).
 
 
Liczba wychowanków w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
kształtowała się następująco:
typ rodzinny – 1 782 (2 049 w ciągu roku),
typ socjalizacyjny – 12 946 (17 290 w ciągu roku),
typ interwencyjny – 751 (2 032 w ciągu roku),
typ specjalistyczno-terapeutyczny – 259 (360 w ciągu roku),
łącząca zadania – 2 917 (4 568 w ciągu roku): – część socjalizacyjna 2 211 , część interwencyjna 595, część specjalistyczno-terapeutyczna 111.
 
 
 
Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według wieku:
do 1 r. ż. – 223
1-3 r. ż. – 689
4-6 r. ż. – 1055 
7-9 r. ż. – 1713 
10-13 r. ż. – 4273 
14-17 r. ż. – 8835 
pełnoletni uczący się – 1867 
 
W końcu 2015 r. funkcjonowało
38 203 rodzin zastępczych
 • rodziny spokrewnione – 64,6% ogółu,  
 • rodziny niezawodowe – 30,1% 
 • rodziny zawodowe – 5,3%. 

484 rodzinnych domów dziecka.

 

 
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 47 489 dzieci do 18 roku
życia oraz 9 277 dzieci w wieku 18-24 
 
Instytucjonalna Piecza Zastępcza w 2015 r. 
 
Liczba placówek: 
 
OGÓŁEM - 1086
 
Placówki Opiekuńczo wychowawcze - 1078
 • Socjalizacyjne - 667 
 • Rodzinne - 228
 • Interwencyjne - 45
 • Specjalistyczno-terapeutyczne - 17
 • Łączące zadania - 121 
Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne - 6
Interwencyjne ośrodki preadopcyjne -
 
 
 
Liczba wychowanków: 
 
OGÓŁEM - 18 876 
 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 18 655
W tym:
 • Socjalizacyjnych - 12 946
 • Rodzinnych - 1782
 • Interwencyjnych - 751
 • Specjalistyczno-terapeutycznych - 259
 • Łączące zadania - 2917
W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych - 178
W Interencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 43
 
 
 
Rodzinna Piecza Zastępcza w 2015 r. 
 
Liczba rodzin:
 
OGÓŁEM - 38 687
 
Rodziny zastępcze - 38 203 
W tym:
 • Spokrewnione - 24 681
 • Niezawodowe - 11 499
 • Zawodowe - 1 222
 • Zawodowe specjalistyczne - 248
 • Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 533
Rodzinne domy dziecka - 484 
 
 
Liczba dzieci poniżej 18 roku życia w rodzinnej pieczy zastępczej:
 
OGÓŁEM - 47 489 
 
W rodzinach zastępczych - 44 580
 • Spokrewnione - 26 325
 • Niezawodowe - 12 346
 • Zawodowe - 3 766
 • Zawodowe specjalistyczne - 492
 • Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - 1 651
Rodzinne domy dziecka - 2 909
 
 

 

 

Zestawienia z poprzednich lat:

 

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2014r.) - 57422
 
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2014r.) - 19229 
 
Pod koniec 2014 r. funkcjonowało 1 067 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego
1 059 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 6 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 2 ośrodki preadopcyjne.
 
Wśród tych pierwszych działało:
238 placówek rodzinnych, 630 socjalizacyjnych, 45 interwencyjnych, 17 specjalistycznoterapeutycznych
oraz 129 placówek łączących zadania. Placówki te łączą działania socjalizacyjne
(w 129 placówkach), interwencyjne (w 106 placówkach) oraz specjalistyczno-terapeutyczne (w 19
placówkach). Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 19,6 tys., w tym,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 19,4 tys.
 
Liczba wychowanków w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
kształtowała się następująco:
 • typ rodzinny – 1,9 tys. (2,1 tys. w ciągu roku),
 • typ socjalizacyjny – 13,0 tys. (17,3 tys. w ciągu roku),
 • typ interwencyjny – 0,8 tys. (2,2 tys. w ciągu roku),
 • typ specjalistyczno-terapeutyczny – 0,3 tys. (0,3 tys. w ciągu roku),
 • łącząca zadania – 3,1 tys. (4,8 tys. w ciągu roku):– część socjalizacyjna 2,3 tys. (3,3 tys. w ciągu roku),– część interwencyjna 0,6 tys. (1,3 tys. w ciągu roku),– część specjalistyczno-terapeutyczna 0,1 tys. (0,2 tys. w ciągu roku)
 
 
W końcu 2014 r. funkcjonowało
 • 38,7 tys. rodzin zastępczych
 • 395 rodzinnych domów dziecka.
Rodziny Zastępcze stanowią:
rodziny spokrewnione – 64,6% ogółu,  
rodziny niezawodowe – 30,2% 
rodziny zawodowe – 5,2%. 
 
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 49,0 tys. dzieci do 18 roku
życia oraz 8,4 tys. dzieci w wieku 18-24 
 
Instytucjonalna Piecza zastępcza w 2014r. 
 
Liczba Placówek: 
 
OGÓŁEM-1067
Placówki Opiekuńczo wychowawcze-1059
Socjalizacyjne-630 
Rodzinne-238
Interwencyjne-45
Specjalistyczno-terapeutyczne-17
Łączące zadania-129 
Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne-6
Interencyjne ośrodki preadopcyjne-
 
Liczba wychowanków:
 
OGÓŁEM- 19229 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych-19045
Socjalizacyjnych-12982
Rodzinnych-1856
Interwencyjnych-840
Specjalistyczno-terapeutycznych-251
Łączące zadania-3116 
W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych-147
W Interencyjnych ośrodkach preadopcyjnych-37
 
 
Rodzinna piecza zastępcza według typu w  2014r. 
 
OGÓŁEM-39046 
 
Liczba poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem typu: 
 
Rodziny zastępcze- 38 651 
Spokrewnione- 24 975
Niezawodowe- 11 675
Zawodowe- 1 043
Zawodowe specjalistyczne- 254
Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego- 554
Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze- 150
Rodzinne domy dziecka- 395 
 
 
Liczba dzieci poniżej 18 roku życia w rodzinnej pieczy zastępczej:
 
OGÓŁEM-49001 
 
W rodzinach zastępczych- 46 581
Spokrewnione- 27 154 
Niezawodowe- 13 064
Zawodowe- 3 048 
Zawodowe specjalistyczne- 505
Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego- 1 877 
Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze- 573
Rodzinne domy dziecka- 2 420

 

 

Na koniec 2012 r. funkcjonowało 918 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

515 socjalizacyjnych,
267 typu rodzinnego,
123 placówki interwencyjne
13 placówek specjalistyczno-terapeutycznych (wcześniej wielofunkcyjnych).
 

Liczba dzieci przebywających w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych:
1) w placówkach rodzinnych – 2232,
2) w socjalizacyjnych – 15967,
3) w interwencyjnych – 2217,
4) w specjalistyczno-terapeutycznych (wcześniej wielofunkcyjnych) – 109.Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2005 – 2012

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych
2005 - 46261
2006 - 46831
2007 - 48488
2008 - 48450
2009 - 48111
2010 - 47981
2011 - 47907
2012 - 33769


Liczba dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych
2005 - 9219
2006 - 9661
2007 - 10198
2008 - 10143
2009 - 9852
2010 - 9809
2011 - 9763
2012 - 16383 

Liczba dzieci w rodzinnych domach dziecka
2012 - 1476

 

 

Zestawienia za lata 2004-2011 -pobierz

Dane na koniec 2011 r. wg sprawozdania MPiPS-03.

Na koniec 2011 r. funkcjonowały 594 placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez powiaty, w tym:
223 placówki rodzinne,
190 socjalizacyjnych,
23 placówki interwencyjne
158 placówek wielofunkcyjnych.

Placówki te dysponowały 16.111 miejscami,w tym:
1) w placówkach rodzinnych – 1.563,
2) w socjalizacyjnych – 6.436,
3) w interwencyjnych – 487,
4) w wielofunkcyjnych – 7.625.

Umieszczanie dzieci w placówkach następowało dopiero gdy niemożliwe było zapewnienie innych form opieki, w tym umieszczenie w rodzinach zastępczych.
Spośród rodzin zastępczych można wyróżnić:rodziny spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia rodzinnego.

Według stanu na koniec 2011 r. w 44.574 rodzinach zastępczych wychowywało się 67.314 dzieci,w tym: w 36.642 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem wychowywało się 47.843 dzieci.

 

 

 

 

Archiwalne dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych  (stan na I półrocze 2011)   -  pobierz

 

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2000 – I poł. 2011

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem - 44561
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem - 8796                        
Liczba dzieci w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych - 7432   

 

Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych z podziałem na poszczególne typy:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego - 33
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego - 281
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego - 283
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu wielofunkcyjnego - 183

 

Liczba dzieci przebywających w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego - 1236
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego -2311
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego - 9539
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu wielofunkcyjnego - 11063

 

Zestawienie liczby dzieci objętych opieką w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W roku 2000:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 150
liczba dzieci objętych opieką - 1 246

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 59
liczba dzieci objętych opieką - 3 836

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 360
liczba dzieci objętych opieką - 18 196

Ogółem liczba placówek - 569
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 23 278


W roku 2001:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 171
liczba dzieci objętych opieką - 1 286

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 62
liczba dzieci objętych opieką - 5 337

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 371
liczba dzieci objętych opieką - 19 744

Ogółem liczba placówek - 604
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 26 367W roku 2002:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 197

liczba dzieci objętych opieką - 1 590
- placówki interwencyjne
liczba placówek - 63
liczba dzieci objętych opieką - 7 383

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 380
liczba dzieci objętych opieką - 21 021

Ogółem liczba placówek - 640
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 29 994


W roku 2003:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 248
liczba dzieci objętych opieką - 1 810

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 67
liczba dzieci objętych opieką - 7 708

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 377
liczba dzieci objętych opieką - 20 915

Ogółem liczba placówek - 692
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 30 433


W roku 2004:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 269
liczba dzieci objętych opieką - 2 177

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 76
liczba dzieci objętych opieką - 7 689

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 380
liczba dzieci objętych opieką - 21 753

Ogółem liczba placówek - 725
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 31 619


W roku 2005:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 267
liczba dzieci objętych opieką - 2 252

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 55
liczba dzieci objętych opieką - 4 157

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 301
liczba dzieci objętych opieką - 16 527

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 102
liczba dzieci objętych opieką - 7 736

Ogółem liczba placówek - 725
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 30 672


W roku 2006:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 263
liczba dzieci objętych opieką - 2 187

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 52
liczba dzieci objętych opieką - 5 001

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 283
liczba dzieci objętych opieką - 13 951

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 129
liczba dzieci objętych opieką - 9 238

Ogółem liczba placówek - 727
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 30 377


W roku 2007:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 274
liczba dzieci objętych opieką - 2 261

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 44
liczba dzieci objętych opieką - 4 619

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 263
liczba dzieci objętych opieką - 12 505

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 154
liczba dzieci objętych opieką - 12 234

Ogółem liczba placówek - 735
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 31 619


W roku 2008:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 279
liczba dzieci objętych opieką - 2 226

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 37
liczba dzieci objętych opieką - 2 955

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 259
liczba dzieci objętych opieką - 11 343

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 166
liczba dzieci objętych opieką - 1 329

Ogółem liczba placówek - 741
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 39 815


W roku 2009:
- placówki rodzinne
liczba placówek - 267
liczba dzieci objętych opieką - 2 242

- placówki interwencyjne
liczba placówek - 38
liczba dzieci objętych opieką - 2 628

- placówki socjalizacyjne
liczba placówek - 268
liczba dzieci objętych opieką - 11 106

- placówki wielofunkcyjne
liczba placówek - 259
liczba dzieci objętych opieką - 13 736

Ogółem liczba placówek - 832
Ogółem liczba dzieci objętych opieką - 29 712

Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych 19517


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • 4 niepełnosprawnych Promyczków - wspaniałych Dzieciaczków, pragnie spróbować swoich sił na nartach, pomożecie? ❤
  Kochani Aniołowie, CUDOWNI DARCZYŃCY... Już niebawem ferie zimowe są to magiczne i cudowne chwile dla naszej rodzinki (poniżej fotorelacja). Co roku planujemy...
 • Telewizor do pokoju dzieci może być używane
  Kochana Anioły popsuł nam się telewizor w pokoju dzieciaków nie prosimy o nowy bo wiem że to są koszty ale może u kogoś zalega taki telewizor i może oddać Z...
 • Podziękowanie za wielkie serca.
  Kochani Aniołowie bardzo dziekujemy za kazda pomoc okazaną naszym dzieciom i naszemu domowi. Cieszymy sie z kazdego drobiazgu który nam przekazujecie. Dzieci sa...
 • Dziękujemy ... za przepiękne upominki, które nam ofiarujecie ❤
  Kochani... Każdego dnia jesteśmy wdzięczni TYM, którzy zauważyli naszą Promyczkową rodzinkę. Ostatnio spływają do nas przepiękne podarunki...są...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: