Znajdujesz się: Strona główna -> Regulamin

Regulamin portalu internetowego www.domydziecka.org

 

 

I. Postanowienia ogólne

 
1. Portal internetowy www.domydziecka.org zwany dalej „Portalem” prowadzony w ramach Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka przez Fundację Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 3/5, 00 – 366 Warszawa wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000572951 zwaną dalej „Fundacją”.
 
2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu.
 
3. Zadaniem Portalu jest zebranie i opublikowanie danych teleadresowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych zwanych dalej „Placówkami”.
 
4. Portal umożliwia ponadto:
 
- wsparcie działalności Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka poprzez wpłaty online,
 
- wsparcie Placówek poprzez wpłaty online,
 
- wsparcie Placówek poprzez zaoferowanie darów pieniężnych, rzeczowych i wolontariatu,
 
- zdobycie informacji  o potrzebach Placówek,
 
- zdobycie informacji o działalności Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka, możliwościach uzyskania wsparcia dla Placówek, wydarzeniach propagujących pomoc Placówkom oraz adopcji.
 
 
 
II. Funkcje przeznaczone dla Placówek
 
1. Portal umożliwia Placówkom korzystanie z własnego profilu, dzięki czemu Placówki mogą używać dodatkowych funkcji Portalu.
 
2. Z dodatkowych funkcji Portalu może korzystać przedstawiciel Placówki posiadający login i hasło.
 
3. Login i hasło nadawane są przez Ogólnopolski Portal Domów Dziecka po weryfikacji zgłoszenia Placówki.
 
4. Dodatkowe funkcje Portalu przeznaczone dla zalogowanych Placówek to:
 
- możliwość samodzielnego kontaktu z użytkownikami, którzy zamieszczając ogłoszenia na Portalu, oferują pomoc,
 
- możliwość zamieszczania na Portalu informacji o potrzebach Placówki,
 
- możliwość edycji danych o Placówce,
 
- możliwość dodawania aktualności o Placówce.
 
5. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników.
 
6. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez Placówkę, Ogólnopolski Portal Domów Dziecka ma prawo usunięcia, edycji treści lub zablokowania dostępu do profilu.
 
7. Placówka jest zobowiązana do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. Ogólnopolski Portal Domów Dziecka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Placówkę lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 
8. Ogólnopolski Portal Domów Dziecka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Placówki. 
 
 
 
III. Funkcje przeznaczone dla Użytkowników
 
1. Użytkownik ma możliwość opublikowania ogłoszenia w celu wsparcia Placówki.
 
2. Aby opublikować ogłoszenie należy wypełnić odpowieni formularz na Portalu, podając następujące dane: imię i nazwisko/nazwa, telefon, adres e-mail, opis podarunku, rodzaj wsparcia, województwo, miejscowość, maksymalny czas publikacji, sposób przekazania. 
 
3. Dane składające się z imienia, miejscowości, opisu podarunku i rodzaju wsparcia widoczne są dla każdego Użytkownika Portalu. za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi wolę utajnienia imienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Dane osobowe i kontaktowe są widoczne tylko dla administratorów Portalu oraz zalogowanych Placówek.
 
4. Użytkownik ma prawo do usunięcia ogłoszenia. W celu usunięcia ogłoszenia należy skontaktować się z Ogólnopolskim Portalem Domów Dziecka: info@domydziecka.org.
 
 
 
IV. Płatność online
 
1. Portal umożliwia dokonywanie płatności online na konto Fundacji w ramach kampanii Ogólnopolski Portal Domów Dziecka w celu wsparcia działalności Portalu lub na drugie konto Fundacji w ramach kampanii Ogólnopolski Portal Domów Dziecka w celu wsparcia Placówek.
 
2. Darczyńca samodzielne decyduje o wyborze konta.
 
3. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych bluemedia.pl. Przekierowanie do bluemedia.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka na Portalu.
 
4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin bluemedia.pl
 
 
 
V. Ochrona danych osobowych
 
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Portalu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 
2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 
3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Bluemedia.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Fundację danych osobowych właścicielowi serwisu Bluemedia.pl – Blue Media S.A., z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot, przy ulicy Jana Jerzego Haffnera 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadająca numer NIP 585-13-51-185, numer REGON 191781561
 
4. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
 
5. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w dokumencie "Polityka prywatności" stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 
 
 
VI. Postanowienia końcowe
 
1. Ogólnopolski Portal Domów Dziecka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 
2. Ogólnopolski Portal Domów Dziecka nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu.
 
3. Ogólnopolski Portal Domów Dziecka ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 
4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail:info@domydziecka.org. Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od dostarczenia.
 
 
 
Załącznik nr 1 - Polityka prywatności

Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...
 • ❤️ Dzień 7... szok....
  Jejku to już dzień 7... Na chwilę obecną nikt nawet nie wspomni ani nie wspomina kiedy wychodzimy do domu .... Noc ze środy na czwartek była mega trudna......
 • Szoła
  Bardzo prosimy o wsparcie w zakupie książek do technikum logistycznego, chyba że ktoś ma zbędne chętnie przyjmiemy, koszt mniej więcej to około 1500...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: